Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

Do oglądania witryny zalecamy używanie aktualnych wersji przeglądarek Firefox, Chrome, Safari

Będziemy realizowali praktyki Erasmus w Hiszpanii

Icertyfmalaga

nformujemy, że w zbliżającym się roku szkolnym 2022/2023 będziemy realizować wraz z hiszpańską firmą doradczo-szkoleniową "euroMind" projekt Erasmus+
pod tytułem "Nowe spojrzenie na praktyki zagraniczne" ( nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-VET-000078044).
Projekt został wysoko oceniony i otrzymał 92% punktów możliwych do otrzymania.


Nasi uczniowie szkół kształcących w zawodzie udadzą się w dwóch grupach liczących po 15 uczniów do Malagi i Sewilli.
Projekt ten jest w całości finansowany ze środków Komisji Europejskiej.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi
71 978 euro.

Celem projektu jest wzrost kluczowych kompetencji ogólnozawodowych uczniów i zwiększenie konkurencyjności absolwentów szkoły na krajowym i europejskim rynku pracy.

Szczegółowe cele obejmują
  • wzrost jakości i efektywności kształcenia zawodowego 30 uczniów Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach poprzez kształtowanie praktycznych kompetencji zawodowych w warunkach rynku pracy,
  • wzrost komunikatywności oraz biegłości w stosowaniu i wykorzystaniu języka angielskiego zawodowego w rzeczywistych warunkach współpracy zespołowej wewnątrz i na zewnątrz organizacji/firmy,
  • kształtowanie kompetencji kluczowych i miękkich u 30 uczniów Zespół Szkół Nr 1 w Kozienicach w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy zgodnie z zaleceniem Rady UE i programu Erasmus,
  • umożliwienie uczniom zdobycia i formalnego uznania jak największej liczby kompetencji zawodowych, językowych i organizacyjnych niemożliwych do osiągnięcia poprzez formalny cykl nauczania,
  • rozwijanie u uczniów kompetencji osobistych i społecznych w środowisku odmiennym kulturowo oraz uwrażliwienie ich na odmienne normy społeczno-kulturowe i wzorce zachowań.
  • Oprócz bezpośrednich korzyści dla uczestników mobilności, projekt przyczyni się również w długim okresie do: wzmocnienia wizerunku i atrakcyjności szkoły, co ma ogromne znaczenie przy corocznych rekrutacjach nowych uczniów; podniesienia jakości kształcenia, głównie poprzez większy nacisk na umiejętności praktyczne; rozszerzenia zasięgu współpracy międzynarodowej zarówno z innymi placówkami edukacyjnymi, jak i z europejskimi przedsiębiorstwami; rozszerzenie współpracy z lokalnymi zakładami i przedsiębiorstwami w ramach organizacji i realizacji wysokiej jakości, innowacyjnych stażów zawodowych.
    Opiekunem projektu jest Pan Michał Wrochna.
    erasmuslogo