Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

Do oglądania witryny zalecamy używanie aktualnych wersji przeglądarek Firefox, Chrome, Safari

Deklaracja Dostępności


Wstęp


Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów w Kozienicach www.zslp.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2007-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-21

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: -filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych ani opcji audiodeskrypcji, -filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
-zdjęcia opublikowane przed dniem wejścia w życie ustawy nie posiadają alternatywnych opisów
-dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności -niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki”

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Marchewka, zs1.kozienice@wp.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 486146783. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich, ul. Warszawska 72, 26 – 900 Kozienice prowadzi działalność w trzech budynkach – budynek szkoły, internat oraz sala sportowa. 
Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia: od ul. Krasickiego - wejście główne, a od ul. Warszawskiej – droga ewakuacyjna. Do obu ww. wejść prowadzą schody. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada podjazdu, wind, ani dostosowanych toalet. Nad wejściem do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Szkoła nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille´a dla osób niewidomych, ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób słabowidzących. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie posiadamy pętli indukcyjnych. Do budynku Internatu prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od strony budynku szkoły, drugie wejście (zaplecze kuchni internatu) od strony ul. Zdziczów. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada podjazdu, wind. Toalety nie są dostosowane do ww. potrzeb. Nad wejściem do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille´a dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób słabowidzących. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie posiadamy pętli indukcyjnych. 

Do budynku sali sportowej prowadzą dwa wejścia. Jedno od strony ul. Warszawskiej, drugie boczne od strony budynku Internatu. Do obu ww. wejść prowadzą schody. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada podjazdu. Nad wejściem do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille´a dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób słabowidzących. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie posiadamy pętli indukcyjnych.