Dokumenty do pobrania
Statut Zespołu Szkół Nr 1
program wychowawczo-profilaktyczny
procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
regulamin Rady Pedagogicznej
regulamin Rady Rodziców
regulamin Samorządu Uczniowskiego
regulamin biblioteki
regulamin internatu
Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Zespole Sszkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
formularz kandydata do Branżowej Szkoły I-go stopnia
formularz kandydata do Liceum Ogólnokształcącego
formularz kandydata do Technikum
instrukcja
Oferta na edukacyjna na rok 2021/2022
Wzór (PDF) podania dla uczniów zainteresowanych zamieszkaniem w internacie- należy wydrukować i wypełnić. Następnie zdjęcie lub skan podania można odesłać na adres rekrutacja2020@kozienice.edu.pl lub przesłać pocztą tradycyjną.